Na osnovu Članova 22. i 22 a Statuta Udruženja „Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH“ i na osnovu Odluke UO o sazivanju i održavanju XII (dvanaeste) Redovne Skupštine Udruženja „Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH“, Upravni odbor objavljuje

OBAVJEŠTENJE
o sazivanju i održavanju XII (dvanaeste) Redovne Skupštine Udruženja „Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH“

Za Skupštinu je utvrđen sljedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa XI Redovne skupštine udruženja, održane 28.09.2014.god.
2. Izvještaji o radu i finansijski izvještaj za 2014. god. 
3. Plan rada Udruženja za 2016.god. i finansijski plan sa planom prihoda i rashoda za 2016.god.
4. Roditeljska kuća
5. Razno

Pozivamo sve članove Skupštine Udruženja da prisustvuju dvanaestoj (XII) Redovnoj Skupštini Udruženja „Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH“ koja će se održati 18.10.2015.god. (nedjelja), u Hotelu Grand ul. Muhameda ef. Pandže 7, Sarajevo, sa početkom u 12:00.

Sve dodatne informacije možete dobiti na tel.033/215 416 i e-mail: info@srcezadjecu.ba