Liječenje van BiH

Načini liječenja?
Liječenje djeteta sa malignom bolešću je dugotrajno i komplikovano. Liječenje se provodi u visoko specijaliziranim ustanova gdje rade posebno educirano medicinsko osoblje. U FBiH je to jedino odjeljenje, Hematoonkološko odjeljenje Pedijatrijske klinike UKCS. Na ovom odjeljenju se liječe djeca od rodjenja pa do 15.god. Maligna oboljenja na Hematoonkološkom odjeljenju Pedijatrijske klinike se liječe hemoterapijama, radio terapijama i operacijama. Konačni cilje terapije je potpuno izliječenje djeteta tj. postizanje trajne, kompletne remisije.

Čije liječenje je potpuno "pokriveno" u inostranstvu? Liječenje van granica BiH se ostvaruje preko Zavoda zdravstvenog osiguranja i resiguranja FBiH, odnosno iz Fonda solidarnosti. Sredstva federalnog fonda solidarnosti koristite se za finansiranje ograničenog broja skupih najsloženijih zdravstvenih usluga visokodiferencirane zdravstvene zaštite (kardiologija i kardiohirurgija, neurohirugija tarnsplantologija, ortopedija, trumatologija i torakohirurgija).

Transplantacije koštane srži se rade kod malignih oboljenja:
    • ALL ( Akutne limfoblastne leukemije)
    • AML ( Akutne mijeloične leukemije)
    • Neuroblastomi

Važno je napomenuti da se iz Fonda solidarnosti finansira liječenje djece od 0 do 18. god. van granica BiH kojima je potrebno uraditi transpantaciju koštane srži.

ta troškovi liječenja u inostranstvu zaista podrazumijevaju?
Troškovi liječenja u inostranstvu se odnose na plaćanje transplantacije koštane srži za oboljelo dijete. Troškovi boravka u bolnici. Smještaj za dijete i pratioca u roditeljske kuće u periodu kada se dijete liječi ambulantno. Priznavanje troškova dnevnica za dijete i pratioca u periodu kada se dijete liječi ambulantno. Priznavanje putnih troškova za dijete i pratioca. Plačanje pomenutih troškova se vrši refundiranjem uz priložene orginalne račune i izvještaje o boravku na liječenju van granica BiH.

Prije odlaska na liječenje van granica BiH potrebno je:
    • da se za dijete pripremi biometrijski pasoš, kao i za pratioca
    • biometrijske slike za dijete i pratioca
    • police osiguranja
    • rodni list djeteta, po mogućnosti internacionalni
    • za dobijanje boravišne dozvole u Njemačkoj potrebno je da se ima dokaz sa transakcijskog računa u iznosu od 5 000 EUR
    • nalazi i otpusna pisma za dijete

Faze izmještanja Konzilij ljekara hematoonkološkog odjeljenja Pedijatrijske klinike KCUS upućuje svoje mišljenje/preporuku prema Federalnom fondu solidarnosti da dijete treba izmjestiti u veći hematoonkološki centar radi nastavka terapije koja uključuje transplantaciju koštane srži. Preporuka/mišljenje se upućuje kada se dijete nalazi u fazi remisije ( povlačanje simptoma bolesti). Nakon čega federalni Fond solidarnsoti donosi riješenje o priznavanju troškova liječenja djetata van granica BiH.

Koje kategorije bolesti (karcinoma) nisu obuhvaćene programima Fonda?
Fondom nisu obuhvaćene određene operacije koje je neophodno uraditi u toku liječenja malignih oboljenja, a predložene su da se urade. Neke od tih operacija je moguće uraditi u BiH a neke nije pa je preporuka da se urade u nekom drugom centru. Nažalost neka od liječenja ne pokriva Fond. Roditelji sami finansiraju takva liječenja. Nakon završenog liječenja roditelji upućuju zahtjeve kantonalnim zavodima zdravstvenog osiguranja za refundiranje troškova liječenja. Neki od zavoda i izvrše refundiranje dijela troškova liječenja a neki ne.