Aktivnosti

SMJE TAJ ZA JEDNOG RODITELJA OBOLJELE DJECE ZA VRIJEME LIJEČENJA, KOJA DOLAZE VAN SARAJEVSKOG KANTONA
Od gradske uprave Grada Sarajeva Udruženje je dobilo na korištenje Stan za boravak jednog roditelja. Ugovorom je predviđeno korištenje stana na pet godina, a Udruženje koristi stan već tri godine. Brigu o održavanju i servisiranju stana vodi Udruženje.

PSIHOSOCIJALNA PODR KA OBOLJELOJ DJECI I RODITELJIMA
Udruženje je za potrebe Hematoonkološkog odjeljenja obezbijedilo rad psihologa i socijalnog radnika, a koji rade isključivo sa bolesnim mališanima kao i njihovim roditeljima.

POMOĆ U IZMJE TANJU DJECE NA LIJEČENJE U INOSTRANSTVO
Udruženje je supotpisnik sporazuma o podršci projektu AMRA za izmještanje djece na transplantaciju u Italiju. Potpisnici sporazuma su: Federalno ministrastvo zdravstva, Federalni fond osiguranja i reosiguranja, Pedijatrijska klinika i Crveni križ.

OPREMANJE HEMATOONKOLO KOG ODJELJENJA PEDIJATRIJSKE KLINIKE U SARAJEVU
pružamo podršku i pomoć u nabavci medicinskih uređaja i druge medicinske opreme, posteljine, jastuka, higijenskog materijala i potrepština...

REHABILITACIJA DJECE NAKON LIJEČENJA
Organizovanje rehabilitacionih kampova koji imaju za cilj poboljšanje opšteg zdravstvenog stanja kod djece koja su završila sa bolničkim liječenjem te njihovu uspješniju resocijalizaciju u društvenu sredinu. Udruženje je do sada organizovalo 4 rehabilitacije.

PROJEKAT IZGRADNJE RODITELJSKE KUĆE
Udruženje je počelo sa realizacijom svog do sada najvažnijeg projekta „Roditeljska kuća“. Cilj projekta je obezbijediti kontinuiran boravak porodice sa bolesnim mališanima koji se liječe na Hematoonkološkom odjeljenju Pedijatrijske klinike u Sarajevu. Kontinuiran boravak djeteta sa roditeljima doprinosi bržem i sigurnijem izliječenju. Ovim projektom bi bila obuhvaćena djeca koja su oboljela od raka i njihovi roditelji, a koji dolaze van područja Sarajevskog kantona. Roditelji djece koja su oboljela od raka su uglavnom u težoj materijalnoj situaciji, proces liječenja je izuzetno težak i kompliciran i traje do godinu dana dok proces održavanja traje do pet godina.

OSNAŽIVANJE I RAZVOJ MladiCE
MladiCE mreže omladinaca izliječenih od raka kroz rehabilitaciju, resocijalizaciju, edukaciju i saradnju sa regionalnim mrežama omladinaca.